-

Договір публічної оферти про надання благодійної пожертви

90x10x1

Ця Публічна оферта про надання благодійної пожертви (надалі – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб (надалі – Благодійник) та є публічною пропозицією Громадської організації «Жест допомоги», що діє на підставі Статуту (надалі – ГО «Жест допомоги»), укласти договір щодо надання благодійної пожертви, на зазначених нижче умовах:

1. Поняття та визначення, що вживаються в Договорі

Публічна оферта (та/або Оферта) – дійсна пропозиція ГО «Жест допомоги», що розміщена на сайті: https://gesture.org.ua, про надання благодійної пожертви, спрямована на невизначене коло фізичних осіб.

Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, спрямованих на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, як розміщених на сайті ГО «Жест допомоги», так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ГО «Жест допомоги» і через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок ГО «Жест допомоги».

Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів у власність ГО «Жест допомоги» для наступного використання для досягнення цілей ГО «Жест допомоги», передбачених Статутом або програмами ГО «Жест допомоги», відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та цього Договору.

Благодійник – дієздатна фізична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Для цілей цього Договору Благодійником є фізична особа, яка акцептувала Оферту.

2. Предмет Договору

Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Благодійником у власність ГО «Жест допомоги» грошових коштів шляхом здійснення благодійної пожертви на забезпечення статутної діяльності ГО «Жест допомоги» за допомогою віджету liqpay, в тому числі (але не виключно) щодо надання ГО «Жест допомоги» благодійної допомоги відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», програм ГО «Жест допомоги», тощо. Благодійник самостійно визначає обсяг та напрями використання благодійної пожертви.

Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.

3. Акцепт

кцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти та розуміє та погоджується з тим, що пожертва буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом ГО «Жест допомоги», з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу office@gesture.org.ua. Крім того, Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів, а також підтверджує право ГО «Жест допомоги» використати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати ГО «Жест допомоги» в розмірі не більшому, ніж зазначений в Законі України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України та статей 6 та 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». При цьому сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, неукладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

4. Права та обов’язки

ГО «Жест допомоги» має право:

  • отримувати Благодійні пожертви та використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору та своєї статутної діяльності;
  • за згодою Благодійника змінювати напрями використання Благодійної пожертви;
  • використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати ГО «Жест допомоги» у розмірі, не більшому, ніж це передбачено Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

ГО «Жест допомоги» зобов’язана:

  • щорічно, в електронному вигляді, звітувати про використання Благодійних пожертв шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: https://gesture.org.ua;
  • використовувати отримані пожертви виключно для досягнення цілей, передбачених Статутом ГО «Жест допомоги».

5. Права Благодійника

Благодійник має право:

  • здійснювати контроль за використанням ГО «Жест допомоги» Благодійної пожертви за цільовим призначенням.

6. Місце проведення публічного збирання коштів

Публічне збирання коштів Благодійної пожертви здійснюється на території будь-якої країни світу. Безпосередня діяльність ГО «Жест допомоги», що стосується досягнення цілей, передбачених Статутом ГО «Жест допомоги», здійснюється на території Україні (за виключенням тимчасово окупованої територій України та районів проведення антитерористичної операції).

7. Строк збирання коштів

Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності ГО «Жест допомоги» (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням ГО «Жест допомоги», про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: https://gesture.org.ua/

8. Порядок використання Благодійних пожертв

Використання благодійних пожертв здійснюється відповідно до цілей, визначених статутною діяльністю ГО «Жест допомоги» та чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

ГО «Жест допомоги» використовує Благодійні пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та програм ГО «Жест допомоги». Отримані ГО «Жест допомоги» Благодійні пожертви можуть бути повернені Благодійнику виключно у випадках, передбачених законодавством України та цим Договором.

9. Відповідальність ГО «Жест допомоги»

ГО «Жест допомоги» несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю ГО «Жест допомоги» та законодавством України, відповідно до чинного законодавства України.

Якщо проєкт або допомога на яку відбувається збір коштів не буде реалізовано або відбудеться залишок коштів від таких проєктів чи допомоги то кошти перераховуються до загального фонду ГО «Жест допомоги» і будуть використані відповідно до рішення правління ГО «Жест допомоги».

10. Порядок загального доступу до інформації ГО «Жест допомоги»

Фінансова звітність ГО «Жест допомоги» оприлюднюється шляхом розміщення на сайті ГО «Жест допомоги»: https://gesture.org.ua , щорічно до 1 березня року, наступного за звітним. Інша інформація розкривається ГО «Жест допомоги» в порядку та в обсягах, передбачених законодавством України.

11. Інше

Витрати, пов’язані з перерахуванням Благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник. Шляхом акцептування Оферти Благодійник підтверджує, що він ознайомлений з Договором оферти та надає свою згоду на збір, обробку та використання персональних даних в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Благодійник надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на сайті ГО «Жест допомоги» та здійснення реєстрації на сайті, його контактна інформація може бути використана ГО «Жест допомоги» для направлення листів та повідомлень, в тому числі в електронному вигляді. При цьому, ГО «Жест допомоги» зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України. Крім того, Благодійник надає свою згоду, що інформація про нього (зокрема, прізвище, ім’я, по батькові) може бути використана (виключно за його додатковою згодою) ГО «Жест допомоги» в засобах масової інформації або на сайті ГО «Жест допомоги»: https://gesture.org.ua.

12. Зв'язок з адміністрацією ГО «Жест допомоги»

Адреса адміністрації: Вул. Шкільна, 9,с. Суходоли, Вол-Волинський район, Волинська область, Україна, 44742
Листування слід здійснювати за адресою office@gesture.org.ua або на адресу юридичну адміністрації